Plan ‘Groene Kruispunt’ is rond

4073 keer bekeken

Voor het Groene Kruispunt Nuldernauw, de kuststrook tussen Strand Horst in Ermelo en Strand Nulde in Putten, hebben de colleges van Ermelo en Putten, Leisurelands en gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren een inrichtingsplan vastgesteld dat een flinke meerwaarde oplevert voor de natuur.

Partijen zijn blij er samen uit te zijn en een mooi plan te kunnen presenteren

De gemeenteraad van Ermelo wordt gevraagd om realisatie van dit plan mogelijk te maken in het vast te stellen aangepaste bestemmingsplan Strand Horst. Wethouder Hans de Haan van Ermelo: Om de invulling van het Groene Kruispunt zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de omgeving is door de coöperatie en gemeenten intensief samengewerkt met Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe en de lokale natuur- en vogel-belangenorganisaties. Vanuit deze samenwerking ligt er nu een inrichtingsplan waarvoor breed draagvlak is. Als het bestemmingsplan Strand Horst onherroepelijk wordt vastgesteld, kan volgend jaar gestart worden met de realisatie van het Groene Kruispunt’.

Soortenrijk leefgebied en stapsteen voor de natuur

Het doel van het project is om in het Groene Kruispunt een soortenrijk leefgebied te creëren voor verschillende soorten vogels en andere diersoorten zoals de grote karekiet, roerdomp , das, otter, ringslang en snoek. Het Groene Kruispunt vormt een nieuwe stapsteen voor de natuur met een oost-west verbinding tussen het Flevolandse Horsterwold en de Putterpolder en een noord-zuidverbinding tussen het natuurgebied bij Harderwijk en de natuur Arkemheen.

Na de herinrichting van de kuststrook tussen Strand Horst en Strand Nulde wordt het gebied toegevoegd aan het Gelders NatuurNetwerk (GNN), een samenhangend netwerk van belangrijke natuurgebieden. De formele aanvraag voor toevoeging aan het Gelders NatuurNetwerk is ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.

Rietmoeras, loofbos, grasland en onderwaterbos

Het inrichtingsplan is gericht op spontane ontwikkeling van een rietmoeras in een gegraven geul aan de landkant van de bestaande rietkraag, die over gaat in vochtig loofbos en bloemrijk grasland. De bestaande rietkraag krijgt aan de waterkant op een aantal plekken de kans zich te verbreden doordat Rijkswaterstaat rasters aanbrengt om vraat door ganzen te voorkomen. Op het water van het Nuldernauw wordt een met palenrij afgebakend rust- en foerageergebied voor watervogels gecreëerd met een omvang van 28 hectare. In het water komt op twee plaatsen een zogenaamd ‘onderwaterbos’ waar vissen kunnen schuilen en die dienen als kraamkamer voor jonge vis. Dit biedt weer kansen voor visetende watervogels.

Leisurelands neemt het beheer en onderhoud op het land voor zijn rekening. De gemeenten Putten en Ermelo zorgen voor het beheer en onderhoud van het rust- en foerageergebied op het water. Gemeente Ermelo zorgt bovendien voor de handhaving van de rust in het vogelgebied.

Impuls voor natuur en belevingswaarde van het kustgebied tussen Strand Horst en Strand Nulde

Het uitzicht op het Nuldernauw wordt met de aanleg van het natuurgebied veel gevarieerder dan nu het geval is. Voor natuurliefhebbers komt op de bestaande landtong een vogelkijkhut die prachtig uitzicht geeft op het moerasgebied en het water. Het inrichtingsplan voor het Groene Kruispunt is een actualisering van de oorspronkelijke opgave uit het Integraal Inrichtingsplan Veluwerandmeren uit 2001 en draagt nu ook bij aan de natuurdoelen uit het Natura 2000 beheerplan Veluwerandmeren en de Kaderrichtlijn Water.

Rita Braam, directeur coöperatie Gastvrije Randmeren: “de aanleg van deze natuurzone op grondgebied van Leisurelands geeft een fraaie invulling aan een nu wat saai kustgebied tussen Strand Horst en Nulde met een impuls voor dierenleven en natuur en met belevingswaarde voor de recreant. Met vereende krachten hebben we het investeringsbudget weten te verdubbelen om het plan te kunnen realiseren en daar ben ik, samen met alle partners best trots op”.

Cookie-instellingen