Stand van zaken revitalisatie haven de Dode Hond

10436 keer bekeken

eind 2019 hebben wij het laatste nieuwsbericht geplaatst over het vernieuwen van de haven van eiland de Dode Hond. Inmiddels zijn we een jaar verder. Tijd voor een update en terugblik. Welke stappen zijn er in 2020 gezet en wat is de stand van zaken?

In 2020 stonden onder andere de nodige ecologische vervolgonderzoeken op het programma, als onderbouwing voor onder andere het bestemmingsplan en de benodigde vergunningen.

Afhankelijk van het verloop van de procedures en inspraakmogelijkheden was de verwachting in de tweede helft van 2021 te kunnen starten met de aanleg van de vooroevers en voorzieningen. Er deed zich echter een onverwachte situatie voor.

Ontwerp Omgevingsverordening NH2020 roept vragen op

Provincie Noord-Holland nam begin dit jaar in haar ontwerp-omgevingsverordening NH2020 het voornemen op om het eiland de Dode Hond voor recreatie ontoegankelijk te maken. Eerder heeft Noord-Holland juist een subsidie verstrekt om de recreatie-haven te kunnen vernieuwen. 

Gastvrije Randmeren en gemeente Blaricum hebben, met enkele andere stakeholders, zienswijzen ingediend bij de provincie om deze tegenstrijdigheid onder de aandacht te brengen. Met succes.

Provinciale Staten stelde de Omgevingsverordening NH2020 oktober 2020 vast met o.a. de beantwoording dat het niet de bedoeling was/is om het (gehele) eiland voor recreatie ontoegankelijk te maken en dat de Omgevingsverordening is overeenstemming is met de afspraken die tussen Gastvrije Randmeren en Staatsbosbeheer over de revitalisering van de Dode Hond zijn gemaakt. 

Vervolgstappen weer opgepakt

Het in gang zetten van de vervolgstappen was ‘on hold’ gezet tot duidelijk was welke lijn de Provincie aan zou houden over het recreatief gebruik van de Dode Hond. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels weer opgepakt. 

Dit traject heeft echter wel geleid tot vertraging. We verwachten nu met de aanleg van de vooroevers en voorzieningen te kunnen starten in de tweede helft van 2022. 

Watersysteemanalyse Gooi- en Eemmeer

In de effectenbeoordeling voor de Dode Hond worden ook de uitkomsten van een watersysteem-analyse betrokken die Gastvrije Randmeren voor het Gooi- en Eemmeer heeft laten uitvoeren.  

Doel van de analyse was het verkennen van de ruimte voor extra beheer-maatregelen voor waterplanten. 

De verwachting was dat de waterkwaliteit van het Gooi- en Eemmeer wel een stootje kan hebben. Het water is tenslotte helder en de waterplanten doen het goed.

Uitkomst van de analyse is echter dat de zuidelijke randmeren kwetsbaar zijn voor omslag naar een troebele algentoestand. Deze uitkomst kan van invloed zijn op de plannen voor de Dode Hond.

Het aanleggen van vooroevers is een voorbeeld van een ingreep in een systeem. Als dat systeem kwetsbaar is, dan moet daar rekening mee worden gehouden in de ecologische vervolgonderzoeken. Wat de consequenties zijn voor de plannen voor de revitalisatie van de natuurhaven is nu nog niet te zeggen.

Onderzoeksopdracht ‘Eco-toilet’ door Technasium

In het plan voor de Dode Hond is ook de aanleg van een eco-toilet voorzien. Een duurzame voorziening die past bij een basic natuurhaven.

Gastvrije Randmeren en eigenaar Staatsbosbeheer hebben daarom bij het regionaal Technasiumnetwerk een onderzoeksopdracht uitgezet voor het ontwerpen van een vaste én een mobiele eco-toiletvoorziening.

De onderzoeksopdracht loopt inmiddels op vier scholen - in Harderwijk, Lelystad, Emmeloord en Dronten - en de eerste resultaten worden binnenkort door de scholieren gepresenteerd. Het zou mooi zijn als we in 2021 een eco-toilet kunnen introduceren en testen op (één van) de eilanden.

Dit project wordt mede gefinancierd door provincie Noord-Holland

 


Cookie-instellingen