Startsein aanleg Reevesluis in het Drontermeer

12247 keer bekeken

Door het Reevediep, de nieuwe waterverbinding (bypass) tussen de IJssel en het Drontermeer, wordt vanaf 2022 in extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel sneller afgevoerd via het Drontermeer en het Vossemeer naar het IJsselmeer.

 

 

Om dit te realiseren nemen het Rijk, de provincie Overijssel, de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland de komende jaren vier nieuwe maatregelen om het gebied rond Kampen beter te beschermen tegen hoogwater. Minister Schultz van Haegen heeft de projectbeslissing voor de eerste maatregel genomen. Ze geeft daarmee het startsein voor de bouw van de Reevesluis, één van vier maatregelen.

De Reevesluis neemt de functie over van de huidige Roggebotsluis. Door de aanleg van de Reevesluis wordt het Drontermeer gesplitst in twee delen: een noordelijk deel met een dynamisch peil en een open verbinding tussen IJssel via het Reevediep naar het IJsselmeer. En een zuidelijk deel met een vast peil. De nieuwe schutsluis zorgt voor een nog betere doorstroming van het water en houdt het waterpeil in het zuidelijk deel stabiel. Pas op het moment dat alle maatregelen in de IJsseldelta zijn gerealiseerd en het Reevediep klaar is voor gebruik, wordt de huidige Roggebotsluis verwijderd. Op die plek is dan een nieuwe brug beschikbaar voor de N307. In de aanlegperiode zijn daarom tijdelijk twee schutsluizen in gebruik.

 

Riettransplantatie

Ter voorbereiding op de bouw van de Reevesluis is al een riettransplantatie uitgevoerd, omdat voor de bouw van het sluizencomplex ook riet moet wijken. Het bedrijf BWO uit Kamperveen heeft 2000 rietplanten verplaatst. Zo is een nieuw rietveld ontstaan aan de noordkant van de Reevedam, die al in aanbouw is.

 

Start bouw najaar

Naar verwachting start de bouw van de Reevesluis in het laatste kwartaal van 2017. De bouw duurt ongeveer drie jaar. De plannen voor de aanleg van de Reevesluis zijn besproken met de mensen en partijen in de omgeving en andere betrokkenen. Om de Reevesluis te mogen realiseren is een projectplan Waterwet en een vergunning rondom de wet Natuurbescherming nodig. Beide stukken liggen vanaf 28 juni 2017 ter inzage in het gemeentehuis van Dronten en het provinciehuis van Flevoland in Lelystad. De stukken zijn ook te vinden op www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl. Belanghebbenden kunnen hier binnen zes weken op reageren.

 

Maatregelen in vier deelprojecten

De aanleg van de Reevesluis is de eerste maatregel binnen fase 2 IJsseldelta. Fase 2 bestaat uit vier deelprojecten:

  • Sloop van de Roggebotsluis, de bouw van een nieuwe brug over het Drontermeer, aanpassing van de vaargeul, in combinatie met een ongelijkvloerse kruising van de N306 en de N307. En vernieuwing van de N307 tot een  stroomweg met parallelwegen, door de provincies Flevoland en Overijssel;

  • Versterking en verhoging van de Drontermeerdijk, inclusief de provinciale weg op de kruin (N306) door het waterschap Zuiderzeeland;

  • Aanleg van de Reevesluis en spuiwerk in de Reevedam door Rijkswaterstaat;

  • Hoogwaterbeschermingsmaatregelen voor het recreatieterrein Roggebot door provincie Overijssel

De andere deelprojecten zitten nog volop in de planfase. In loop van dit jaar worden hiervoor op verschillende locaties informatiebijeenkomsten georganiseerd om de omgeving in een vroeg stadium te betrekken. Daarna moeten nog diverse procedures worden doorlopen. Alle maatregelen in de IJsseldelta zijn in 2022 klaar. Daarmee is het gebied  in de driehoek Flevoland-Kampen-Zwolle dus waterveiliger, klimaatbestendiger, natuurrijker en verkeersveiliger. Deze integrale gebiedsontwikkelingsaanpak is één van de eerste projecten, dat binnen het landelijke Deltaprogramma wordt uitgevoerd.

 

Bron: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

 

Cookie-instellingen