Haventje eiland de Zegge

 

 

 

 

 

 

Raadsinformatie Winter 2021

Eén van de kerntaken van Gastvrije Randmeren is het beheer & onderhoud van het recreatieve vaarwater van de Randmeren ten dienste van de waterrecreatie. Door corona is het bootbezit en de binnenlandse (water)-recreatie enorm toegenomen. Hiermee krijgt de samenwerking binnen de coöperatie alleen maar meer urgentie. Op de grens van 2021 en 2022 delen we in deze Raadsinformatiebrief de inspanningen die – ook op andere terreinen – zijn geleverd om de doelstellingen van Gastvrije Randmeren te halen en ook welke opdracht Gastvrije Randmeren zichzelf heeft gegeven voor 2022 en verder.

IIVR-inrichtingsprojecten - Gastvrije Randmeren rondt de laatste projecten van IIVR af, het Integrale Inrichtingsprogramma Veluwerandmeren. Deze projecten liepen door verschillende oorzaken vertraging op, maar zijn in 2021 weer een stap verder richting afronding gebracht. 
Klik hier voor meer informatie over IIVR 

Groene Kruispunt - Het ‘bestemmingsplan strand Horst’ – met daarin opgenomen het Groene Kruispunt – heeft op 24 november jl. bij de Raad van State de eindstreep gehaald en is daarmee onherroepelijk geworden. Ook planologisch is nu de weg vrijgemaakt om het natuurinrichtingsproject Groene Kruispunt tussen strand Horst (Ermelo) en strand Nulde (Putten) te realiseren. Als alle benodigde vergunningen zijn verleend, start de aanleg oktober 2022. Afronding wordt voorzien begin 2023.
klik hier voor de Projectpagina Groene Kruispunt

Ecolint Elburg - Gastvrije Randmeren besloot in 2020 om in het project voor rietontwikkeling, Ecolint Elburg, de landjesaankoop (voorlopig) stop te zetten en in plaats daarvan een alternatief inrichtingsplan voor de natuur te ontwikkelen. In 2021 is door gebiedspartners en belangen-vertegenwoordigers (RWS Midden-Nederland, provincie Gelderland, Gastvrije Randmeren en gemeente Elburg) een inrichtings- en beheerplan met alternatieve inrichtingsmaatregelen vastgesteld en is de aankoop van de recreatielandjes definitief stopgezet.

De gemeente Elburg brengt in 2022 een ontwerp-bestemmingsplan in procedure, waarin de recreatie-landjes een positieve bestemming krijgen. Als dit bestemmingsplan is vastgesteld, start de coöperatie met de realisatie van de inrichting. Verwachting is najaar 2022. 

Vergroten vaarmogelijkheden Veluwemeer -
na afronding van de verdieping op het Wolderwijd is begin 2021 de door watersporters gewenste verdieping op het brede deel van het Veluwemeer van start gegaan. Hiermee worden de vaarmogelijkheden voor de recreatievaart flink vergroot. Om ecologische redenen is een fasering van deze verdieping afgesproken van minimaal 3 jaar.

Fietsen langs het Reevediep maakt rondje Drontermeer compleet - op de Reevediepdijk is tussen de Flevoweg en het nieuwe dorp Reeve een fietspad gerealiseerd. Het fietspad werd geopend door wethouder Albert Holtland van Kampen en Rita Braam van Gastvrije Randmeren.
klik hier voor het persbericht

Beheer waterplanten - Gastvrije Randmeren levert operationeel  een flinke bijdrage aan de watersport door te maaien en voor inwoners, ligplaatshouders en bezoekers voldoende ruimte te creëren voor hun activiteiten op het water. Daarnaast is de coöperatie met partners onverminderd actief in het aanjagen van het proces naar een structurele oplossing.

In de landelijke werkgroep Waterplanten Zuidelijk IJsselmeergebied wordt sinds 2020 verkend waar de grote stappen gemaakt moeten en kunnen worden voor structurele verbeteringen die leiden tot minder beheer-lasten voor gemeenten en perspectief voor de toekomst van de waterrecreatie. De sleutel blijkt te liggen in natuurverbetering. Een opgave die voor de gemeente te groot is om te dragen. 

Daarom is met steun van Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Gelderland een position paper opgesteld en startte In 2021 een bestuurlijke lobby aan de 2e Kamer. Het eerste doel is het krijgen van 1 miljoen beheerbudget voor maaien waterplanten in het gehele Zuidelijke IJsselmeergebied (Randmeren, IJmeer én Markermeer). In 2022 hopen we op nationaal niveau afspraken te maken.

Verkenning hoofdvaargeulverbreding van Ketelmeer via de Randmeren naar het IJmeer - In 2020 en 2021 is met Rijkswaterstaat gesproken over de mogelijkheden voor verbreding van de hoofdvaargeul in het Eemmeer en delen van het Gooimeer. Uiteindelijk bleek dat een opdracht tot verbreding met een bijbehorende plan-MER alleen voor de Veluwerandmeren tussen Nijkerkersluis en Ketelbrug is vastgelegd. Een verbreding vaargeul van Nijkerkersluis  tot de Hollandse Brug of Amsterdam vergt een nieuw bestuurlijk traject. RWS heeft in het najaar van 2021 aangegeven hiervoor niet het initiatief te nemen vanwege een aantal andere grote opgaven in het gebied. 

Bestuurlijke context 2021 - Via gebiedswerkbezoeken van de gedeputeerden, subsidieaanvragen en een gezamenlijke lobby hebben we een intensieve samen-werkingsrelatie opgebouwd met de provincies en met RWS. De continue samenwerking met Rijkswaterstaat en provincies Noord-Holland en Flevoland, Utrecht en Gelderland op het terrein van waterrecreatie leert dat verdere samenwerking met omliggende provincies nodig is om de grote uitdagingen aan te pakken.

Coronaproof gebiedsbezoek gedeputeerden Gelderland / Flevoland

De landelijke en regionale bestuurlijke context is de laatste jaren gekanteld. Er is veel aandacht voor natuur, voor overgangsgebieden tussen land en water (harde dijken of waterbuffers) en voor uitstoot die (ook) van invloed is op de waterkwaliteit. Dit biedt kansen voor Gastvrije Randmeren om bestaande problemen aan te pakken en/of mee te liften op landelijke ontwikkelingen.

Een voorbeeld is de Kaderrichtlijn Water (KRW) waarmee de waterkwaliteit  wordt aangepakt. Het Randmerengebied kan in het behalen van de KRW-doelen wellicht een rol spelen met bepaalde vormen van gebiedsinrichting. In 2022 wordt de definitieve besluitvorming door RWS verwacht van de KRW-projecten in de Zuidelijke Randmeren. Een deel van de eerder genoemde landelijke lobby is gepositioneerd rondom deze projecten ter verbetering van de waterkwaliteit, door o.a. verondieping voor het ontwikkelen van moeras-zones.

Vooruitblik 2022 - van kwaliteitsverbetering tot thematische Randmerenvisie

Eilandinrichting, completering basis op orde - Met het vervangen van damwanden, aanleggen van strandjes en kano-afmeervoorzieningen is het kwaliteitsniveau van de eilanden sinds 2017 sterk verbeterd en is het achterstallig groot onderhoud grotendeels gerealiseerd.

Met ‘de basis op orde’, is het tijd om kwaliteit aan de aanlegplaatsen toe te voegen vanuit een visie op natuurlijke inrichting (niet alles kan overal) en met eisen aan ontwerp (duurzaam en inpasbaar in het landschap). Denk bijvoorbeeld aan kleinschalige toiletvoorzieningen en (picknick)banken voor dagrecreanten. Coöperatie Gastvrije Randmeren is er klaar voor om hiermee in 2022 de eerste concrete stappen te zetten.

Vaarknooppuntensysteem - in 2022 wordt een digitaal en fysiek vaarknoop-puntennetwerk aangelegd voor de recreatievaart. Hiermee worden de eilanden en bedrijven langs de randen van de Randmeren via vaarroutes en -knooppunten met elkaar verbonden. Het netwerk wordt gelinkt aan het bestaande vaarknooppuntennetwerk van Noord- en Zuid-Holland en het aanstaande vaarnetwerk in de binnenwateren van de provincie Flevoland.

Een thematische randmerenvisie, de volgende stap in gebiedsinrichting - Gastvrije Randmeren heeft zich sinds haar oprichting bewezen en vervult inmiddels een rol in een breed speelveld. De afgelopen 4 jaar heeft Gastvrije Randmeren een Uitvoeringsagenda 2018-2021 voor recreatieve voorzieningen afgerond. Het gebied blijft in ontwikkeling en het blijft dan ook nodig om naar de toekomst te kijken.

Gastvrije Randmeren heeft zichzelf daarom opdracht gegeven om in de nieuwe raadsperiode voor de komende jaren een Thematische Randmerenvisie te formuleren voor natuur en recreatie voor het gehele Randmeergebied. De Thematische Randmerenvisie moet aansluiten op landelijke ontwikkelingen en ook op wat gemeenten zelf al op de agenda hebben. Daarbij spelen de ambities na de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk een belangrijke rol. De uitdaging is om vanuit onze regionale rol goed te schakelen met lokale, regionale en landelijke initiatieven en bestuurslagen.

Met deze opdracht en met nieuwe energie laten we 2021 achter ons en gaan we 2022 in. Wij wensen u fijne feestdagen en ontmoeten u graag weer in het nieuwe jaar.


Wilt u ons volgen? 
Dat kan via twitter @gvrandmeren (doelgroep netwerkpartners)
Twitter @eindeloosmeer en insta #randmeren (doelgroep bezoekers)

Vragen en reacties  naar aanleiding van deze Raadsinformatiebrief kunt u sturen naar: info@gastvrijerandmeren.nl

Cookie-instellingen